Κατασκευή ιστοσελίδων με πρότυπα WCAG 2 για ΑΜΕΑ

Η προσβασιμότητα του διαδικτύου για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά τόσο τα άτομα αυτά, όσο και τις επιχειρήσεις που έχουν ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, το Β’ τρίμηνο του 2022, το 18,2% του πληθυσμού της χώρας είχε κάποιου είδους αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα δεν μπορούν να έχουν την ίδια πρόσβαση στο διαδίκτυο με τους υπόλοιπους.

Η κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων που είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Πρώτον, είναι μια ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και σεβασμού προς τα άτομα με αναπηρία. Δεύτερον, είναι μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό και να αυξήσουν την πελατεία τους. Τρίτον, είναι μια υποχρέωση που απορρέει από διάφορους νόμους και κανονισμούς, όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία. Τέλος αν η επιχείρηση έχει ενταχθεί σε κάποια δράση ΕΣΠΑ ή σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και επιδοτείται για την κατασκευή ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού καταστήματος, τότε είναι αναγκαία η πλήρης πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων για ΑΜΕΑ

Τα πρότυπα WCAG 2 (Web Content Accessibility Guidelines) είναι τα διεθνή πρότυπα για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του διαδικτύου. Τα πρότυπα αυτά ορίζουν τις απαιτήσεις για την κατασκευή ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ.

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα WCAG 2 μπορεί να επιτευχθεί με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

 • Χρήση κατάλληλου κώδικα: Ο κώδικας της ιστοσελίδας πρέπει να είναι κατασκευασμένος ακολουθώντας τις βασικές αρχές της προσβασιμότητας.
 • Χρήση κατάλληλου περιεχομένου: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο και να χρησιμοποιεί κατάλληλη ορολογία.
 • Προσθήκη πρόσθετων λειτουργιών: Στην ιστοσελίδα προστίθενται λειτουργίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, όπως:
  • η δυνατότητα πλοήγησης με το πληκτρολόγιο
  • η δυνατότητα μεγέθυνσης και μείωσης του κειμένου
  • η δυνατότητα ανάγνωσης κειμένου από αναγνώστη οθόνης κ.ά.

Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ απαιτεί προσεκτική μελέτη, σχεδιασμό και πολλούς ελέγχους. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή αξίζει τον κόπο, καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε ΑΜΕΑ, όσο και στις επιχειρήσεις που έχουν ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η κατασκευή ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού καταστήματος με πρόσβαση για ΑΜΕΑ με πρότυπα WCAG 2 προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Αύξηση της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ: Οι ιστότοποι που είναι προσβάσιμοι σε ΑΜΕΑ συμβάλλουν στην εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Αύξηση της πελατείας: Οι ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ μπορούν να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης ή της οργάνωσης: Η κατασκευή ιστοσελίδας με δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ αποτελεί ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και σεβασμού προς αυτά τα άτομα.

Εκτός από την κατασκευή μιας νέας ιστοσελίδας για τους ίδιους λόγους είναι αναγκαία και η αναβάθμιση μιας παλιάς ιστοσελίδας με τη διαδικασία της ανανέωσης της.

Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας ή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με παροχή πρόσβασης σε ΑΜΕΑ με πρότυπα WCAG 2 αποτελεί μια σημαντική επένδυση για κάθε επιχείρηση που θέλει να έχει σοβαρή παρουσία στο διαδίκτυο. Η προσπάθεια αυτή προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε ΑΜΕΑ, όσο και στις επιχειρήσεις που φροντίζουν για αυτές τις λειτουργίες.

Κατασκευή ιστοσελίδων με πρότυπα WCAG 2 για ΑΜΕΑ