Κατασκευή Φιλοξενία Ιστοσελίδων ΙΚΕ

Αν η επιχείρηση σας έχει τη νομική μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) τότε η κατασκευή και φιλοξενία μιας βασικής ιστοσελίδας είναι υποχρεωτική με βάση το Νόμο 4072/2012 Άρθρο 47 Παρ.2

Νόμος 4072/2012
Άρθρο 47
Παρ.2

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Βασική Ιστοσελίδα για IKE

Η κατασκευή και η φιλοξενία μιας βασικής ιστοσελίδας για τη δική σας επιχείρηση ΙΚΕ γίνεται μια απλή υπόθεση και πολύ οικονομική. Μια νέα ιστοσελίδα για επιχείρηση ΙΚΕ περιλαμβάνει τα σταθερά στοιχεία της εταιρείας όπως φαίνονται στη σφραγίδα της και επιπλέον:

 • Αριθμό ΓΕΜΗ
 • Αριθμό Μητρώου Επιμελητηρίου
 • Κεφάλαιο εταιρείας
 • Διαχειριστές εταιρείας
 • Ημερομηνία λήξης πρώτης διαχειριστικής περιόδου.
 • ΚΑΔ (Κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων ΙΚΕ)

Στην νέα ιστοσελίδα για ΙΚΕ που σας παρέχουμε, υπάρχει επίσης χώρος:

 • για ανάρτηση εγγράφων της ΙΚΕ
 • για ανάρτηση οικονομικών καταστάσεων
 • για ανάρτηση ισολογισμών
 • για έγγραφα πιστοποίησης ISO
 • λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Γρήγορη & οικονομική κατασκευή – δημοσιεύση ιστοσελίδων για ΙΚΕ

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην κατασκευή και φιλοξενία για ιστοσελίδες επιχειρήσεων ΙΚΕ σε πολύ χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές.

Κόστος Ιστοσελίδας ΙΚΕ

 • Δημιουργία – Κατασκευή Ιστοσελίδα ΙΚΕ 20€
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδας ΙΚΕ για ένα (1) έτος 20€
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδα ΙΚΕ για δύο (2) έτη 36€

Σημείωση: στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αγορά του domain name που επιβαρύνει την επιχείρηση ΙΚΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την δημιουργία ιστοσελίδας για την ΙΚΕ επιχείρησης σας.

Η κατασκευή και φιλοξενία μιας βασικής ιστοσελίδας για τη δική σας επιχείρηση ΙΚΕ γίνεται μια απλή υπόθεση και πολύ οικονομική.